Privacy verklaring

Mape.nl, 
gevestigd aan Maria Gijzenplein 24, 2312CV, Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://mape.nl Maria Gijzenplein 24 2312CV, Leiden +31610878813 Peter van der Heide is de Functionaris Gegevensbescherming van Mape.nl
Hij/zij is te bereiken via peter@mape.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Mape.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Mape.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Mape.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Mape.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Mape.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mape.nl) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Mape.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
- Tot onze overeenkomst vervalt
- Wanneer de rechtbank anders beveelt Delen van persoonsgegevens met derden Mape.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.
Mape.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Mape.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Mape.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@mape.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mape.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Mape.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via peter@mape.nl